Профил на организацията

 

Сдружение „Общувай свободно” е учредено от професионалисти в кино и телевизионното творчество, които чрез проекти в областта на визуалните изкуства и медийното образование, искат да споделят опита и знанията си с младите поколения и с граждани от всички възрасти, които обичат да общуват свободно. Създаване на образователни аудиовизуални продукти и обучение за работа в медиите, е сред главните задачи на организацията.

Медийната грамотност е основна компетентност в съвременния глобален свят на мултикултурно общество. Обучението в медийни умения и комуникативни способности подпомага гражданите безпрепяствено да обменят идеи и възгледи. Свободното слово е основна ценност в демократическото общество и без неговата критическа функция, общественото мнение не може да упражни контрол над държавните власти. Цифровата технология стана верен съюзник на гражданското общество в разпространението на истината. Сдружение „Общувай свободно” насърчава комуникацията чрез новите медии и социални мрежи, с цел даване на информационна власт на гражданите.

Организацията има за цели още - подпомагане изготвянето на аудио-визуални продукти, съдействие при разпространение на медийна и гражданска информация, организиране на конгреси, семинари, конференции, кръгли маси и квалификационни и преквалификационни курсове, участие в програми за обучение при създаване и разпространение на информация, аналитична и експертна помощ при участие и създаване на медийни проекти.